SPEEDAN OIL روغن دنده اسپیدان

SPEEDAN GL-4 85W90​

روغن جعبه دنده دستی اسپیدان مدل SPEEDAN GL-4 85W90 ترکیبی از روغن پایه‌های معدنی پارافینیک و مواد افزودنی می‌باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی (سرعت و فشار متوسط) دنده‌هایی که نیاز به ماده افزودنی EP دارند توصیه می‌گردد.

SPEEDAN OIL روغن دنده اسپیدان

SPEEDAN GL-4 75W90

روغن جعبه دنده دستی اسپیدان مدل SPEEDAN GL-4 75W90 ترکیبی از روغن پایه‌های معدنی پارافینیک و مواد افزودنی می‌باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی (سرعت و فشار متوسط) دنده‌هایی که نیاز به ماده افزودنی EP دارند توصیه می‌گردد.

SPEEDAN OIL روغن دنده اسپیدان

SPEEDAN GL-4 75W80

روغن جعبه دنده دستی اسپیدان مدل SPEEDAN GL-4 75W80 ترکیبی از روغن پایه‌های معدنی پارافینیک و مواد افزودنی می‌باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی (سرعت و فشار متوسط) دنده‌هایی که نیاز به ماده افزودنی EP دارند توصیه می‌گردد.